Wie zijn we? Wat doen we?

Wie Zijn we ? Wat doen we?

 

•  Het oudercomité  vertegenwoordigt  alle  ouders met kinderen op onze
school. Hun voornaamste taak bestaat erin alle mogelijke initiatieven te
ontwikkelen  om  de  band  tussen  ouders,  kinderen,  leerkrachten  en
directie  te  versterken.  Vandaar  dat  een  goede  doorstroming  van
informatie belangrijk is.

•  Via  samenwerking  en  het organiseren of ondersteunen van een waaier
van activiteiten kan dit doel bereikt worden.

•  We  organiseren  een  aantal  pedagogische  activiteiten.  Bijvoorbeeld
rond pesten, ADHD, leren leren enz.

•  We  bieden  ondersteuning  bij  de  vele  schoolse initiatieven zoals: het
grootouderfeest,  Sinterklaasfeest,  kerstmarkt,  kerstfeest,  receptie
diploma-uitreiking…

•  Financieel  steunen  we:  het  busvervoer,  fruitproject,  bosklassen,
langlaufen, schoolreizen…. We kopen soms ook materiaal aan voor de
kinderen zoals ballen, speeltuigen, speelgoed…

•  De opbrengsten van al onze acties komen uiteraard ten goede van onze
kinderen  en tevens  zorgen we  ervoor dat de financiële kosten voor de
ouders draaglijk blijven.

 

•  Jaarlijks zijn er een 5 à 6 algemene vergaderingen die doorgaan op
school.  Op  die  vergaderingen  zijn,  naast  de  directeur,  enkele
afgevaardigde leerkrachten aanwezig. Op deze vergaderingen worden
de  activiteiten  voorbereid.  Ook wordt er op  een ontspannen manier
van gedachten gewisseld over allerlei zaken die de school, de kinderen
en de ouders aangaan. Het hoe en waarom van initiatieven of
beslissingen wordt besproken en toegelicht.

 

•  De weg naar het oudercomité ligt open voor iedereen! Hebt u vragen
of voorstellen die u graag besproken ziet, aarzel dan niet om de
voorzitter of een andere lid te contacteren. Tevens is er onze
ideeënbus waar iedereen zijn suggesties kan deponeren.

 

•  Voor problemen betreffende uw kind(eren) en de klas vragen wij u dat
u  zich  steeds  rechtstreeks  richt  tot  de leerkracht of de directeur. U
kunt  bij  de  mensen  van  het oudercomité altijd terecht met algemene
vragen, ideeën of voorstellen.